Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ

Η περιοχή αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του βιασμού που υπέστη η πόλη σχεδόν στο σύνολό της με κύριο
υπεύθυνο το κράτος και τους οργανισμούς του δηλαδή αυτούς που τα αποτελούν και τα διοικούν.
Άς προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ποιές επεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιήσουν τη σοβαρή
ζημιά που υπέστη η περιοχή, μέχρι να δημιουργηθεί στο μέλλον η πολιτική   (= της πόλης) βούληση και η οικο-
νομική δυνατότητα για πιο ριζικές αλλαγές.