Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Δια-λέξεων, η εικών της ημέρας: Ένεκα του φραπέως.

2 Απριλίου 2012  11:00 π.μ.  Δημοτική αστυφύλαξ, δυσκόλως επιβιβαζομένη εντός του περιπολικού, ένεκα του φραπέως, όν εκράτει εις την αριστερήν χείραν της. Τρέμετε παρανομούντες...